• [1]

    Aad G, Abbott B, Abdallah J et al. (Atlas collaboration). ATLAS Muon Spectrometer: Technical Design Report, 1997. CEAN/LHCC/97-22[2] LIU Ming-Hui, YAN Zhen, ZHU Cheng-Guang et al. Nuclear Electronics and Detection Technology, 2008, 5: 949[3] XU Tong-Ye, DU Yan-Yan, WANG Xu et al. arXiv:1308.5751