• [1]

    Hawking S W. Commun. Math. Phys., 1975, 43: 199-2202 Damour T, Ru ni R. Phys. Rev. D, 1976, 14: 332-3343 Sannan S. Gen. Rel. Grav., 1988, 20: 239-2464 Gibbons G W, Perry M J. Proc. R. Soc. London A, 1978, 358: 467-4945 ZHAO Zeng, GUI Yuan-Xing, LIU Liao. Acta Astrophys. Sin., 1981, 1: 141-150; ZHAO Ren, ZHAO Zheng. Chin. Phys. Lett., 1994, 11: 649-652; ZHAO Ren, ZHANG LiChun, ZHAO Zheng. Science in China (Series A), 1997, 40: 201-2056 WU Shuang-Qing, CAI Xu. Gen. Relativ. Gravit., 2001, 33: 1181-1195; WU Shuang-Qing, CAI Xu. Gen. Relativ. Gravit., 2002, 34: 1207-12207 Parikh M K, Wilczek F. Phys. Rev. Lett., 2000, 85: 5042-50458 Robison S P, Wilczek F. Phys. Rev. Lett., 2005, 95: 0113039 Banerjee R, Majhi B R. Phys. Rev. D, 2009, 79: 06402410 Banerjee R, Kulkarni S. Phys. Rev. D, 2009, 79: 08403511 Majhi B R. Phys. Rev. D, 2009, 79: 04400512 Banerjee R, Majhi B R. Phys. Lett. B, 2009, 675: 243-24513 Banerjee R, Majhi B R. Phys. Lett. B, 2009, 674: 218-22214 Banerjee R, Modak S K. J. High Energy Phys., 2009, 05: 06315 Banerjee R, Majhi B R, Samanta S. Phys. Rev. D, 2008, 77: 124035; Banerjee R, Majhi B R, Samanta S. 2009 arXiv:0901.2258 [hep-th]16 Banerjee R, Majhi B R. J. High Energy Phys., 2008, 06: 09517 Banerjee R, Majhi B R. Phys. Lett. B, 2008, 662: 62-6518 Umetsu K. 2009 arXiv:0907.1420[hep-th]19 Banerjee R, Majhi B R, Vagenas E C. Phys. Lett. B, 2010, 686: 279-28220 CAI Rong-Gen, CAO Li-Ming, HU Ya-Peng. Class. Quantum. Grav., 2009, 26: 15501821 LI Ran, REN Ji-Rong, SHI Duan-Fu. Phys. Lett. B, 2009, 670: 446-44822 LIN Kai, YANG Shu-Zheng. Phys. Rev. D, 2009, 79: 064035; LIN Kai, YANG Shu-Zheng. Phys. Lett. B, 2009, 674: 127-13023 ZHU Tao, REN Ji-Rong. Eur. Phys. J. C, 2009, 62: 413-41824 LIN Kai, YANG Shu-Zheng. Europhysics Lett., 2009, 86: 20006; LIN Kai, YANG Shu-Zheng. Phys. Lett. B, 2009, 680: 506-50925 ZHANG Li-Chun, WU Yue-Qin, LI Huai-Fan, ZHAO Ren. Europhysics Lett., 2009, 86: 59002; ZHAO Ren, ZHANG Li-Chun, LI Huai-Fan. Gen. Relativ. Gravit., 2010, 42: 975-98326 ZHAO Ren, WU Yue-Qin, ZHANG Li-Chun et al. Eur. Phys. J. C, 2009, 60: 685-690; LI Huai-Fan, ZHANG Sheng-Li, WU Yue-Qin et al. Eur. Phys. J. C, 2009, 63: 133-13827 JIANG Qing-Quan, CAI Xu. Phys. Lett. B, 2009, 677: 179-18528 LI Wen-Bo, XU Li-Xin, LIU Mo-Lin. Class. Quant. Grav., 2009, 26: 05500829 ZHU Tao, REN Ji-Rong, LI Ming-Fan. Phys. Lett. B, 2009, 674: 20430 Kerner R, Mann R B. Phys. Rev. D, 2006, 73: 104010; Kerner R, Mann R B. Phys. Rev. D, 2007, 75: 084022; Kerner R, Mann R B. Phys. Lett. B, 2008, 665: 277-28331 Akhmedova V, Pilling T, de Gill A, Singleton D. Phys. Lett. B, 2008, 666: 269-271; Chowdhury B D. Pramana, 2008, 70: 3-2632 Akhmedov E T, Akhmedova V, Pilling T, Singleton D. Int. J. Mod. Phys. A, 2007, 22: 1705-1715; Akhmedov E T, Akhmedova V, Singleton D. Phys. Lett. B, 2006, 642: 124128; Akhmedov E T, Pilling T, Singleton D. Int. J. Mod. Phys. D, 2008, 17: 2453-245833 ZHANG Jing-Yi. Phys. Lett. B, 2008, 668: 353-35634 HU Ya-Peng, ZHANG Jing-Yi, ZHAO Zheng. Mod. Phys. Lett. A, 2010, 25: 295-30835 JIANG Qing-Quan. Phys. Lett. B, 2008, 666: 517-52136 Chatterjee B, Mitra P. Phys. Lett. B, 2009, 675: 240-24237 Vagenas E C. Phys. Lett. B, 2001, 503: 399-403; Vagenas E C. Phys. Lett. B, 2002, 533: 302-306; Vagenas E C. Phys. Lett. B, 2003, 559: 65-73; Vagenas E C. Mod. Phys. Lett. A, 2002, 17: 609-61838 Medved A J M, Vagenas E C. Mod. Phys. Lett. A, 2005, 20: 1723-1728; Medved A J M, Vagenas E C. Mod. Phys. Lett. A, 2005, 20: 2449-245339 Arzano M, Medved A J M, Vagenas E C. J. High Energy Phys., 2005, 09: 03740 Setare M R, Vagenas E C. Phys. Lett. B, 2004, 584: 127-13241 Medved A J M. Class. Quant. Grav., 2002, 19: 589-59842 Medved A J M. Phys. Rev. D, 2002, 66: 12400943 Medved A J M, E. C Vagenas. Phys. Rev. D, 2004, 70: 12402144 Chatterjee A, Majumdar P. Phys. Rev. Lett., 2004, 92: 14130145 Kaul R K, Majumdar P. Phys. Rev. Lett., 2000, 84: 5255-525746 Chatterjee A, Majumdar P Phys. Rev. D, 2005, 71: 02400347 ZHAO Ren, ZHANG Sheng-Li. Phys. Lett. B, 2006, 641: 318-32248 ZHAO Ren, ZHANG Sheng-Li. Phys. Lett. B, 2006, 641: 208-21149 ZHANG Li-Chun, WU Yue-Qin, ZHAO Ren. Sciencein China Series G: Physics, Mechanics Astronomg, 2008, 51: 1121450 Modak S K. Phys. Lett. B, 2009, 671: 167-17351 Medved A J M. Class. Quant. Grav., 2002, 19: 250352 Setare M R, Vagenas E C. Phys. Rev. D, 2003, 68: 06401453 Setare M R. Eur. Phys. J. C, 2004, 33: 555-55954 Setare M R. Phys. Rev. D, 2004, 70: 08750155 Chatterjee A, Majumdar P. Phys. Rev. D, 2005, 72: 04400556 Setare M R. In. J. Mod. Phys. A, 2006, 21: 1325-133257 Setare M R. Phys. Lett. B, 2004, 602: 1-758 Myung Y S. Phys. Lett. B, 2004, 579: 205-21059 Setare MR, Altaie M B. Eur. Phys. J. C, 2003, 30: 273-27760 Setare M R Eur. Phys. J. C, 2004, 38: 389-39461 Gimon E G, Hashimoto A. Phys. Rev. Lett., 2003, 91: 02160162 Boyda E K, Ganguli S, Horava P, Varadarajan U. Phys. Rev. D, 2003, 67: 10600363 Harmark T, Takayanagi T. Nucl. Phys. B, 2003,662: 3-3964 Barnich G, Compere G. Phys. Rev. Lett., 2005, 95: 03130265 Astefanesei D, Mann R B, Radu E. J. High Energy Phys., 2005, 01: 49; Astefanesei D, Mann R B. Phys. Lett. B, 2005, 620: 1-866 CHEN Song-Bai, WANG Bin, JING Ji-Liang. Phys. Rev. D, 2008, 78: 06403067 Bhattacharya S, Saha A. Gen. Relat. Grav., 2010, 42: 1809-182368 Gauntlett J P, Gutowski J B, Hull C M, Pakis S, Reall H S. Class. Quant. Grav., 2003, 20: 4587-463469 Konoplya R A, Abdalla E. Phys. Rev. D, 2005, 71: 08401570 ZHOU Shi-Wei, LIU Wen-Biao. Phys. Rev. D, 2008, 77: 104021; HE Xiao-Kai, LIU Wen-Biao. Phys. Lett. B, 2007, 653: 330-334