• [1]

    Hanbury Brown R, Twiss R Q. Nature (London), 1956, 178: 1046; Shuryak E. Phys. Lett. B, 1973, 44: 387; Sov. J. Nucl. Phys., 1974, 18: 6672 Paladin G, Vulpiani A. Phys. Rep., 1987, 156: 147; Bialas A, Peschanski R. Nucl. Phys. B, 1988, 308: 8573 Seibert D. Phys. Rev. D, 1990, 41: 3381; Bass S A, Danielewicz P, Pratt S. Phys. Rev. Lett., 2000, 85: 26894 Abelev B I et al. (STAR collaboration). Phys. Rev. Lett., 2009, 103: 172301; Srivastava B K (STAR collaboration). Int. J. Mod. Phys. E, 2007, 16(10): 33715 Bozek P, Ploszajczak M, Botet R. Phys. Rep., 1995, 252: 1016 WU Yuan-Fang, LIU Lian-Shou, WANG Ying-Dan, BAI Yu-Ting, LIAO Hong-Bo. Phys. Rev. E, 2005, 71: 0171037 WANG Mei-Juan, WU Yuan-Fang. HEPNP, 2006, 30(7): 652 (in Chinese)8 WANG Mei-Juan, WU Yuan-Fang. Int. J. Mod. Phys. E, 2007, 16(10): 33799 Adams J et al. (STAR collaboration). Phys. Rev. C, 2006, 73: 064907; 2007, 75: 03490110 YAN Yu-Liang et al. arXiv:1001.1595v1[nucl-th]11 LIN Zi-Wei, KO Che-Ming, LI Bao-An, ZHANG Bin, Pal Subrata. Phys. Rev. C, 2005, 72: 06490112 Sorge H. Phys. Rev. C, 1995, 52: 329113 Bass S A et al. arXiv:nucl-th/9803035v2