• [1]

    PENG Jun. Physics Design and Study of the CSNS Drift Tube Linac (Ph. D. Thesis). Beijing: Institute of High Energy Physics, CAS, 2008 (in Chinese)2 PENG Jun, SUN Zhi-Rui, FU Shi-Nian. Chinese Physics C (HEP NP), 2008, 32(2): 146-1503 WANG Shu-Hong et al. Proton Linear Accelerator. Atomic Energy Press, 19864 SUN Zhi-Rui, PENG Jun, FU Shi-Nian. Chinese Physics C (HEP NP), 2009, 33(8): 789-8035 SUN Zhi-Rui, YIN Xue-Jun, GONG Ke-Yun, PENG Jun, FU Shi-Nian. DTL TANK DEVELOPMENT OF 132 MeV LINAC FOR CSNS. Canada: Proceeding of LINAC08, Victoria, 2008. 181-183