• [1]

    Lü Jian-Qin. Nucl. Instrum. Methods A, 1995, 355: 2532 LI Chao-Long , LI Jin-Hai, LU Jian-Qin. Atomic Energy Science and Technology, 2003, 37: 221 (in Chinese)3 Lü Jian-Qin, LI Jin-Hai. Progress in Natural Science, 2006, 16: 6674 ZHAO Xiao-Song, LU Jian-Qin. Chinese Physics C (HEP NP), 2009, 33(Suppl./): 1255 Lü Jian-Qin, ZHAO Xiao-Song. Chinese Physics C (HEP NP), 2009, 33(Suppl./): 1216 TANG J Y, LI H H, AN S Z, Maier R. Nucl. Instrum. Methods A, 2004, 532: 5387 Barbara Blind. Nucl. Instrum. Methods B, 1991, 56/57: 1099