• [1]

    Midgley S.Radiation Physics and Chemistry,2006,75:945-953[2] Braz D,Barroso R C,Lopes R T et al.Radiation Physics and Chemistry,2001,61:747-751[3] SHI Cheng-Yu,TANG Chuan-Xiang,LI Quan-Fen et al.Atomic Energy Science and Technology,2001,35(6):508-512(in Chinese)[4] YAN Hui-Yong,TANG Chuan-Xiang,LI Quan-Feng et al.Atomic Energy Science and Technology,2003,37(4):372(in Chinese)[5] WANG Xue-Wu,LI Jian-Min,KANG Ke-Jun et al.HEP NP,2007,31(11):1076-1081(in Chinese)[6] Knoll G F.Radiation Protection and Measurement.Third Edition.New York:John Wiley Sons,Inc.320[7] LI Shu-Wei,WANG Yi,LI Jin et al.Chinese Physics C(HEP NP),2010,34(1):126-130