• [1]

    . Witten E. Phys. Rev., 1984, D30: 2722. Madsen J. Phys. Rev., 1993, D47: 3253. Heiselberg H. Phys. Scr., 1992, 46: 4854. Goyal A et al. Int. J. Mod. Phys., 2001, A16: 3475. Chakrabarty S. Int. J. Mod. Phys., 1998, A13: 1956. DAI Zi-Gao, LU Tan. Z. Phys., 1996, A355: 415-4207. Iwamoto N. Annals. Phys., 1982, 141: 18. Bandyopadhyay D et al. Phys. Rev., 1998, D58: I129. LIU Xue-Wen, ZHENG Xiao-Ping, HOU De-Fu. Astropar-ticle Physics, 2005, 24: 92-910. Robert C et al. Astrophys. J., 1983, 267: 35811. Chakrabarty S, Bandyopadhyay D, Pal S. Phys. Rev. Lett.,1997, 78: 289812. ZHOU Xia, TIAN Hai-Jun, ZHENG Xiao-Ping. HEP NP, 2007, 31: 38(in Chinese)(周霞, 田海俊, 郑小平. 高能物理与核物理, 2007, 31: 38)