• [1]

    Zuoheng Zou, Yu Meng, and Chuan Liu, Lattice calculation of χc0→2γ decay width, 11 (2021), arXiv:2111.00768